Skip to main content

Dokumenty

Legislatívne dokumenty

Zákon č. 126/2015 Zb. z. o knižniciach
URL
Vyhláška MK SR č. 201/2016
URL
Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
URL
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
URL

Dokumenty, usmernenia

Komentovaný výklad zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
URL
Usmernenie MK SR k ochrane osobných údajov používateľov v knižniciach
URL
Metodické usmernenie MK SR na určenie štandardov pre verejné knižnice
URL
Štandard pre dobrý knižničný fond
URL
Vzorový knižničný poriadok
URL
Metodická príručka pre zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a rušenie verejných knižníc na Slovensku
URL
Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí
URL